Informacje o projekcie

"Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego w turystycznym obszarze nadgranicznym powiatu gorlickiego i kraju preszowskiego" - Koordynator projektu Maria Gubała tel. 18 354 87 56.

Powiat gorlicki i Kraj preszowski to tereny o bardzo zbliżonych parametrach środowiskowych, kulturowych i gospodarczych, cenne przyrodniczo, z ogromną liczbą zabytków, świadczących o wielokulturowości. Ponieważ poziom rozwoju gosp. obu obszarów jest niewystarczający, w 2004r. podjęto współpracę między Województwem Małopolskim, Powiatem Gorlickim i Krajem Preszowskim, której celem były działania na rzecz wspólnego pozyskiwania środków UE dla rozwoju gosp. terenów przygranicznych, a w konsekwencji podniesienia standardu życia mieszkańców po obu stronach granicy.

Przy sukcesywnie wzrastającej liczbie ludności i wysokim bezrobociu (kraj preszowski 17,9%, powiat gorlicki 12,7%) na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych koniecznością stała się budowa przemysłów czasu wolnego, zaś tworzenie wspólnego obszaru turystycznego z jednolitą ofertą i wymianą transgraniczną jest dodatkowym atutem powodzenia operacji. Ten kierunek stał się celem realizowanego w ramach PWT projektu pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim, pozwalającego na zwiększenie ruchu turystycznego w obszarze transgranicznym przez podniesienie jego dostępności komunikacyjnej." Ma on, przez zwiększenie liczby turystów, spowodować wzrost gosp. całego obszaru i zmniejszyć niebezpieczeństwo jego marginalizacji.

Równolegle do rozwoju sieci drogowej rozwijać się powinny systemy bezpieczeństwa i informacji. Dlatego też Powiat Gorlicki i Kraj Preszowski podjęły decyzję o budowie wspólnego systemu monitoringu wizyjnego, który ma być zlokalizowany na głównych ciągach drogowych i rzekach po obu stronach granicy. Będzie on uzupełniony kamerami mobilnymi.

Obraz z kamer dostarczany będzie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorlicach, policji, straży pożarnej oraz do SUCPSK w Preszowie i policji. Stały nadzór (24 godziny na dobę) pozwoli na szybką reakcję służb specjalistycznych i ratunkowych w razie wypadków drogowych, zwiększonego natężenia ruchu lub zagrożeń ekologicznych. Umieszczenie stacji pomiarowych na rzekach pozwoli również na ciągły monitoring stanu wód i szybką reakcję w stanach powodziowych.

Stworzona strona internetowa, na której potencjalni turyści będą mogli obserwować stan dróg i pogody przed podjęciem decyzji o wyjeździe. Obraz z kamer będzie opatrzony tekstem informacyjnym, w tym również z promocją atrakcji turystycznych. Jest to kolejny element praktycznej promocji turystycznej obszaru transgranicznego.

Partnerzy krajowi:

Partnerzy zagraniczni:

Cele projektu:

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Konferencja otwarcia - rozpoczęcie realizacji projektu.
 2. Stworzenie wspólnego systemu monitoringu bezpieczeństwa drogowego i środowiskowego obszaru pogranicza poprzez zespolenie monitoringu po stronie polskiej i słowackiej w jeden system - opracowanie dokumentacji technicznej montażu stacji monitorujących oraz zespolenia z polsko-słowackim systemem informatycznym.
 3. Zakup i montaż systemu monitoringu na obszarze powiatu gorlickiego:
  • ultradźwiękowych stacji monitoringu poziomu wody w rzekach - 5 szt.
  • stacjonarnych stacji monitorujących ruch drogowy - 5 szt.
  • kamer mobilnych, które zlokalizowane będą na pojazdach Policji i Straży Pożarnej (partnerzy projektu) - 2 szt.
  • serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem - 1 szt.
 4. Utworzenie strony internetowej - stworzenie wspólnej polsko-słowackiej strony internetowej, zawierającej ciągły przekaz wizyjny obszarów objętych monitoringiem, uzupełniony informacjami turystycznymi, rozpowszechnienie informacji o wkładzie UE w realizację projektu i współpracy transgranicznej. Strona wielojęzyczna.
 5. Promocja projektu:
  • Tablice informacyjne.
  • Strona internetowa.
  • Konferencje prasowe.
  • Lokalna prasa, radio i TV.
  • Materiały informacyjne.
  • W informacjach o przetargach.