Współpraca transgraniczna


Transgraniczna współpraca, forma współpracy między państwami i regionami, pojęcie określone w Konwencji Madryckiej jako "każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń." Ograniczają ją ramy właściwości wspólnot i władz terytorialnych w sposób określany przez prawo wewnętrzne.

Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych wyróżnia współpracę międzyregionalną, odbywającą się między regionalnymi i lokalnymi władzami regionów oddalonych od siebie oraz przygraniczną (transgraniczną), gdy uczestniczą w niej regiony sąsiadujące ze sobą przez granicę.

Szczególną formą takiej współpracy są euroregiony. Transgraniczna współpraca pozwala przełamywać historyczne uprzedzenia towarzyszące niekiedy lokalnym społecznościom, umożliwia kontakty, rozwój gospodarczy, wspólne inicjatywy służące rozwojowi całego regionu, który niejednokrotnie jest sztucznie rozdzielony granicą państwową.


Projekty realizowane w ramach współpracy transgranicznej ze Słowacją:

Projekt "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.”

Powiat Gorlicki jest Partnerem Wiodącym projektu. Ponadto uczestniczą w nim: powiat jasielski i Kraj Preszovski po słowackiej stronie.Wartość projektu wynosi aż  8243 663,18 euro, a dofinansowanie - 7 007 088,19 euro.

Wartość zadań realizowanych na terenie powiatu gorlickiego to 3 507 810,00 euro. Cały projekt obejmuje remont i modernizację ciągów drogowych: 2,705 km po stronie słowackiej - Becherov – Konieczna (powiat bardejov), 22,878 km  w powiecie gorlickim: Gładyszów – Uście Gorlickie  i  Ropa – Uście Gorlickie, Hańczowa – Wysowa i Klimkówka - Uście Gorlickie - na odcinku wzdłuż Jeziora Klimkowskiego, 6,60 km w powiecie jasielskim  Dębowiec  - Cieklin .

Łączna długość odcinków drogowych objętych projektem po obu stronach granicy wynosi 34,263 km.

Więcej informacji na temat projektu:

 

Projekt „Partnerstwo na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji „POPRAD – DUNAJEC”.

Partnerstwo skupia 65 polskich i słowackich instytucji działających na rzecz rynku pracy z subregionu nowosądeckiego i Kraju Preszovskiego. Jest wynikiem z ponad dziewięcioletniej współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz słowackich służb zatrudnienia.

Głównym celem partnerstwa jest usprawnienie transgranicznego rynku pracy poprzez inicjowanie wspólnych projektów i działań.

Partnerzy zobowiązali się przez najbliższe pięć lat realizować zadania ujęte w Systemie Współpracy i Wymiany Informacji Transgranicznej. Będą to zadania, inicjatywy i projekty z trzech głównych obszarów: edukacji na rzecz rynku pracy, mobilności zawodowej oraz integracji społeczno – zawodowej.

Pierwszymi efektami porozumienia jest między innymi wspólny projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach oraz Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodzinnych w Bardejovie dotyczący zatrudnienia kobiet i ich sytuacji na rynku pracy.  

Więcej informacji na temat projektu:

 

Międzynarodowy Konkurs Grafiki Komputerowej i Fotografii Cyfrowej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu gorlickiego i Słowacji.

Konkurs organizowany jest od 12 lat we współpracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Urzędu Miasta Gorlice, Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach i Miasta Bardejov na Słowacji.

Uczestnicy konkursu w artystyczny sposób przy pomocy fotografii oraz grafiki komputerowej przedstawiają różne tematy - od rasizmu i ksenofobii, poprzez wstąpienie do Unii Europejskiej, piękno zabytków, aż do graficznego przedstawienia muzyki. Konkurs rozszerza się o uczestników z Ukrainy, Czech, Niemiec i Węgier.

Przyczynia się do odkrywania nowych, młodych talentów, wzajemnego poznawania się i pokazywania piękna swoich regionów. Prace laureatów są pokazywane na wystawach w Gorlicach i Bardejowie.

Zobacz informacje z wernisażu w 2012 i 2013 roku:

 

Inne informacje o projektach: